\1\1

Общи условия


Общи условия съдържащи правила за  потребление на сайта и покупка на продукти, между Балканска младост ЕООД и лицето, което е изявило по електронен път в уеб сайта http://www.shop.artnokti.com съгласие с Общите условия.

Магазин "Арт Нокти" е уеб сайт - каталог  за продажба и доставка на публикуваните в него стоки и се управлява от фирма Балканска младост ЕООД.
 

1. Регистрация
За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в магазин "Арт Нокти"  стоки, клиентът трябва:

 1. Да е попълнил вярно електронната регистрационна форма.
 2. Да се е съгласил с настоящите Общи условия.
   

2. Съгласие
С отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите  Общи условия и ги приема.
 

3. Относно публикуваните стоки в сайта "Арт Нокти" 
Сайта "Арт Нокти" запазва правото си да променя и обновява информацията за продуктите и снимковия материал в каталога.  Сайта "Арт Нокти" не носи отговорност при разминаване в очакванията на клиент за избрана от него стока. Моля, запознавайте се с продуктовото описание преди да поръчате дадена стока. 

 

4. Условия за поръчка на стоки  
Поръчването на определена стока става след потвърдена регистрация на клиент. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор в смисъла на ЗЗД клиента и  сайта "Арт Нокти", в съответствие с описаните в настоящия документ Условия за ползване и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

Офертите съдържат основна информация и указана цена за всеки предлаган  продукт съобразно вида му. Всички предлагани стоки са придружени със снимков материал.

Указаната цена на отделната стока е крайна и е за 1 брой от даден продукт.

Клиентът сам посочва основните параметри на желаната от него стока, съгласно предоставените опции и вида на стоката (определя от кой модел на дадена стока желае да закупи , какъв цвят, колко броя и  др. посочени уточнения, ако има такива).

При поръчката клиентът задължително посочва изискваните актуални данни, чрез които е възможно да се установи обратна връзка от наша страна.

След получаване на заявка за поръчка магазин  "Арт Нокти" може да извърши проверка за валидността на данните за доставка от регистрацията на клиента.

Посочването на неверни данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва магазин "Арт Нокти" със задължението за изпълнение на доставката.
 

5. Условия и начини за заплащане
След получаване на заявка за поръчка от клиент се извършва проверка за валидността й.

Клиента се задължава да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка, да  плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, при наличие на такива, да осигури достъп и възможност за получаване на стоката, да получи вещта.

Начините на плащане и доставка на стоката предварително се договарят.

Плащането на стоките се извършва след доставка на стоката с наложен платеж или по банков път (по желание на клиента).
 

6. Условия за доставка
Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката в уговорения ден и начин на доставка.

Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

Поръчаната от клиента стока се доставя до 48 часа (2 работни дни), освен в случаите, когато срока е допълнително уточнен или куриерите имат график за доставка до населеното място, на посоченият адрес при условие, че адресът е актуален, а поръчката е потвърдена.

За доставки на едро срокът за доставка срокът за доставката се уговаря допълнително, при условие че адресът е актуален, а поръчката е потвърдена и/или платена.

Ако клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срок, поръчката се счита за невалидна и магазин  "Арт Нокти" се освобождава от задължението да извърши доставката.

В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната от него стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения от него адрес, той поема за своя сметка разходите по доставката.

Разходите по транспорта се заплащат при получаване на стоката, освен в случаите, когато предварително е уговорено друго.

Заплащането на дължимата цена на стоката става чрез превод на сумата чрез пощенски паричен превод през куриерската фирма.

Ако трето лице се ангажира с приемането, потвърждаването и получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, се задължава да заплати формираната цена от името на първоначалния клиент за стоката и доставката.
 

7. Отказ за получаване на поръчана стока
В срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от Вас можете да се откажете от закупените стоки.

Съхранявайте получените стоки, тяхното качество,опаковки и безопасност по време на този срок. Стоките трябва да бъдат неизползвани и в добър търговски вид. Изплащането на стойността на върнатата поръчка става в рамките на 14 дни. Връщането на покупката е за сметка на купувача.

В случай, че желаете да се откажете от закупените стоки, следва да ни върнете  обратно предадените стоки в състоянието, в което сте ги получили, в  опаковката, в която нормално се предлагат в търговската мрежа и със  съпровождащата ги документация. В противен случай, магазин "Арт Нокти" няма да приеме връщането на повредена, променена или не цяла стока. Намалените потребителски свойства на стоката вследствие на употреба или неправилно съхранение от Ваша страна, водят до невъзможност за подмяна или връщане на стоката.

Клиент, поръчал стока от сайта
 shop.artnokti.com, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена в посочените в настоящите условия случаи:

  1. Ако при транспортирането стоката е повредена;
  2. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;
  3. Ако не е спазен обявеният срок за доставка и клиента не е уведомен за евентуалното забавяне;
  4. При условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ;
  5. Рекламации по гореизброените точки се извършват само и единствено в момента на доставката.

Рекламации се приемат, както следва:

1.      В срок от 24 часа от получаването на стоката, ако са налице недостатък или несъответствие, установени при обикновен преглед на стоката;

2.      Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 48 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.


8. Ограничения

 • Потребителите на сайта имат право да ползват свободно ресурсите му с изключение на ограниченията, описани в настоящите Общи условия и други общовалидни ограничения;
 • Ако регистрирани потребители или случайни посетители на сайта го претоварват с фиктивни заявки или по какъвто и да било друг начин,  сайта "Арт Нокти" си запазва правото да налага рестрикции за достъп до сайта и по IP адреси, както и да предявява искове за нанесени щети от неправомерно ползване.
 • Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.
 • Действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. 
   

9. Поверителност
Сайтът  "Арт Нокти"  гарантира пълна конфиденциалност на личните данни.

Личната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма да бъде публикувана никъде в  прав текст, освен ако той изрично не е разрешил.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.  


10. Обезщетения
Клиентът е длъжен да обезщети магазин "Арт Нокти"  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката.

Клиентът е длъжен да обезщети магазин "Арт Нокти" и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

11. Спорове и жалби

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към служител на фирмата на посочения за кореспонденция адрес.
По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.